UCLIP

ເເນະນໍາ ມາດຕາບໍລິການ ນະໂຍບາຍສ່ວນຕົວ ຕິດຕໍ່
#viettel

(Viettel Group) Đầu tư tại Cameroon

1.059 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ
30
14
ເພີ່ມເຂົ້າ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່
ລາຍງານ

Times

25384ຕິດຕາມ

ພິມຈໍາໜ່າຍ8 ເດືອນກ່ອນ

ຫົວເລື່ອງ : Short Video

+ເບີ່ງຄົບຖ້ວນ -ເບີ່ງຫຍໍ້

ຄວາມຄິດເຫັນ