UCLIP

ເເນະນໍາ ມາດຕາບໍລິການ ນະໂຍບາຍສ່ວນຕົວ ຕິດຕໍ່
#HIGHLIGHT   #msport   #sportskill   #sport2021   #flying  

Jet Engines Strapped to Feet Going 103.4 MPH In 8K

3.055 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ
889
103
ເພີ່ມເຂົ້າ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່
ລາຍງານ

ພິມຈໍາໜ່າຍ1 ປີກ່ອນ

Jet Engines Strapped to Feet Going 103.4 MPH In 8K
ຫົວເລື່ອງ : Sport

+ເບີ່ງຄົບຖ້ວນ -ເບີ່ງຫຍໍ້

ຄວາມຄິດເຫັນ