UCLIP

ເເນະນໍາ ມາດຕາບໍລິການ ນະໂຍບາຍສ່ວນຕົວ ຕິດຕໍ່

二弟再次挑戰脆皮五花肉,整塊炭火烤至酥脆,抱著啃太過癮了! 【鐵鍋視頻】

281 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ
70
11
ເພີ່ມເຂົ້າ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່
ລາຍງານ

ພິມຈໍາໜ່າຍ5 ເດືອນກ່ອນ

二弟再次挑戰脆皮五花肉,整塊炭火烤至酥脆,抱著啃太過癮了! 【鐵鍋視頻】
ຫົວເລື່ອງ : Food / Drink

+ເບີ່ງຄົບຖ້ວນ -ເບີ່ງຫຍໍ້

ຄວາມຄິດເຫັນ