UCLIP

ເເນະນໍາ ມາດຕາບໍລິການ ນະໂຍບາຍສ່ວນຕົວ ຕິດຕໍ່

牛肉加竹筍一起燉,太美味了,軟爛入味,倆兄弟吃的停不下來! 【鐵鍋視頻】

230 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ
63
12
ເພີ່ມເຂົ້າ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່
ລາຍງານ

ພິມຈໍາໜ່າຍ4 ເດືອນກ່ອນ

牛肉加竹筍一起燉,太美味了,軟爛入味,倆兄弟吃的停不下來! 【鐵鍋視頻】
ຫົວເລື່ອງ : Food / Drink

+ເບີ່ງຄົບຖ້ວນ -ເບີ່ງຫຍໍ້

ຄວາມຄິດເຫັນ