UCLIP

ເເນະນໍາ ມາດຕາບໍລິການ ນະໂຍບາຍສ່ວນຕົວ ຕິດຕໍ່

牛肉就要大塊吃才過癮,鮮美的湯汁也不浪費,哥倆拌飯吃爽了! 【鐵鍋視頻】

17 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ
3
1
ເພີ່ມເຂົ້າ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່
ລາຍງານ

ພິມຈໍາໜ່າຍ4 ເດືອນກ່ອນ

牛肉就要大塊吃才過癮,鮮美的湯汁也不浪費,哥倆拌飯吃爽了! 【鐵鍋視頻】
ຫົວເລື່ອງ : Food / Drink

+ເບີ່ງຄົບຖ້ວນ -ເບີ່ງຫຍໍ້

ຄວາມຄິດເຫັນ