UCLIP

ເເນະນໍາ ມາດຕາບໍລິການ ນະໂຍບາຍສ່ວນຕົວ ຕິດຕໍ່

紅燒肉這樣吃才香,夾一片生菜,兩人吃3斤,清爽不油膩,過癮! 【鐵鍋視頻】

25 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ
15
3
ເພີ່ມເຂົ້າ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່
ລາຍງານ

ພິມຈໍາໜ່າຍ4 ເດືອນກ່ອນ

紅燒肉這樣吃才香,夾一片生菜,兩人吃3斤,清爽不油膩,過癮! 【鐵鍋視頻】
ຫົວເລື່ອງ : Food / Drink

+ເບີ່ງຄົບຖ້ວນ -ເບີ່ງຫຍໍ້

ຄວາມຄິດເຫັນ