UCLIP

ເເນະນໍາ ມາດຕາບໍລິການ ນະໂຍບາຍສ່ວນຕົວ ຕິດຕໍ່

老弟鐵鍋燉超大肘子,哥倆一手一個,大口吃肉大口喝酒真過癮! 【鐵鍋視頻】

29 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ
11
0
ເພີ່ມເຂົ້າ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່
ລາຍງານ

ພິມຈໍາໜ່າຍ4 ເດືອນກ່ອນ

老弟鐵鍋燉超大肘子,哥倆一手一個,大口吃肉大口喝酒真過癮! 【鐵鍋視頻】
ຫົວເລື່ອງ : Food / Drink

+ເບີ່ງຄົບຖ້ວນ -ເບີ່ງຫຍໍ້

ຄວາມຄິດເຫັນ