UCLIP

ເເນະນໍາ ມາດຕາບໍລິການ ນະໂຍບາຍສ່ວນຕົວ ຕິດຕໍ່

(Spring bamboo shoot feast)春筍聞春雷而動,濯春雨而發,清香鮮美,是大自然送給春天的禮物【乡愁沈丹 Shen Dan】

184 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ
27
3
ເພີ່ມເຂົ້າ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່
ລາຍງານ

9516ຕິດຕາມ

ພິມຈໍາໜ່າຍ1 ເດືອນກ່ອນ

(Spring bamboo shoot feast)春筍聞春雷而動,濯春雨而發,清香鮮美,是大自然送給春天的禮物【乡愁沈丹 Shen Dan】
ຫົວເລື່ອງ : Food / Drink

+ເບີ່ງຄົບຖ້ວນ -ເບີ່ງຫຍໍ້

ຄວາມຄິດເຫັນ