UCLIP

ເເນະນໍາ ມາດຕາບໍລິການ ນະໂຍບາຍສ່ວນຕົວ ຕິດຕໍ່
#video  

วิธีขยายพันธุ์กระเทียมให้โตเร็วเก็บเกี่ยวได้

65 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ
7
0
ເພີ່ມເຂົ້າ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່
ລາຍງານ

ພິມຈໍາໜ່າຍ3 ເດືອນກ່ອນ

วิธีขยายพันธุ์กระเทียมให้โตเร็วเก็บเกี่ยวได้
ຫົວເລື່ອງ : DIY

+ເບີ່ງຄົບຖ້ວນ -ເບີ່ງຫຍໍ້

ຄວາມຄິດເຫັນ