UCLIP

ເເນະນໍາ ມາດຕາບໍລິການ ນະໂຍບາຍສ່ວນຕົວ ຕິດຕໍ່
#show   #braised   #seafood   #eating   #spicy  

Watch this EXTREME up-close video of tornado near Wray_ Colorado _ AccuWeather(360P)

4 ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ
1
0
ເພີ່ມເຂົ້າ
ເພີ່ມເຂົ້າ
ສ້າງ playlistໃໝ່
ລາຍງານ

Vbg

29457ຕິດຕາມ

ພິມຈໍາໜ່າຍ2 ເດືອນກ່ອນ

Watch this EXTREME up-close video of tornado near Wray_ Colorado _ AccuWeather(360P)
ຫົວເລື່ອງ : Discovery

+ເບີ່ງຄົບຖ້ວນ -ເບີ່ງຫຍໍ້

ຄວາມຄິດເຫັນ